137.000 producten constant op voorraad


Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten
Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH

Stand december 2014


Omvang


 • Deze voorwaarden gelden voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen (hierna: klant).

 • Onze leveringen, diensten en aanbiedingen verlopen uitsluitend volgens deze voorwaarden. Ze gelden voor alle toekomstige transacties met de klant, op voorwaarde dat de rechtshandelingen van dezelfde of soortgelijke aard zijn. We erkennen geen zakelijke voorwaarden of aankoopvoorwaarden van de klant.

Aanbiedingen en overeenkomst


 • Een bestelling van de klant geldt als aanbod om een overeenkomst te sluiten. We accepteren de bestelling binnen twee weken door een schriftelijke bevestiging te versturen of door binnen deze termijn met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen.

 • De presentatie van onze producten op onze website of in onze catalogi en de bestelmogelijkheid in onze online winkel vormen geen bindende aanbiedingen van Rameder. Een bestelling in onze online shop geldt als een uitnodiging van de klant tot het sluiten van een koopovereenkomst. Alle contractinformatie sturen wij per e-mail. Met de levering van de goederen ontvangt de klant de contractgegevens bovendien in het origineel.

 • Tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten of andere productgegevens zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Levering


 • Onze leveringsverplichtingen zijn slechts geldig voor zover wij de goederen zelf correct en tijdig geleverd krijgen, tenzij een te late levering aan ons door ons eigen toedoen is geschied.

 • Informatie over levertijden zijn bij benadering, tenzij anders overeengekomen met de klant. Levertermijnen beginnen zodra alle uitvoeringsdetails en technische kwesties helder zijn en de klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Wij streven ernaar alle items die op voorraad zijn, binnen twee werkdagen te leveren. Zijn artikelen niet op voorraad, dan stellen wij de klant hiervan in kennis. Een extra snelle levering van goederen is per expresse mogelijk op de eerstvolgende werkdag, mits de klant tijdig heeft besteld en mits de goederen op voorraad zijn.

 • Bij elke bestelling behouden wij ons het recht voor om de kredietwaardigheid van klanten te controleren en een aanbetaling te vragen. De bestelling wordt in dat geval verwerkt zodra de aanbetaling is ontvangen.

 • Als de klant met het opvragen, aanvaarden of afhalen van de goederen in gebreke blijft, behouden wij ons het recht voor om schadevergoeding te eisen. We hebben het recht om de bestelde goederen op te slaan op kosten van de klant, bij ons, een expediteur of een andere goederenopslag, tot de klant de bestelde goederen ophaalt. Tijdens deze opslagperiode is de klant zelf verantwoordelijk voor beschadiging of verlies.

Prijzen en betaling


 • Onze prijzen gelden vanaf voorraad, ex vrachtkosten en btw.

 • Onze facturen gelden per direct en zonder verrekening. Kortingen kunnen gelden indien deze in een afzonderlijke overeenkomst zijn afgesproken. Bij het afhalen van de goederen kan de klant contant betalen of met pinpas of creditcard. Bij levering van de goederen aan de klant bieden we de betalingsmogelijkheden vooruitbetaling, SEPA-incasso, rembours, credit card, PayPal of aankoop op rekening aan. Aankoop op rekening verloopt via onze externe payment provider BillPay GmbH in Berlijn. Zie onze betalingsvoorwaarden voor meer details. Een klant heeft geen recht op een betaalmethode. Andere betalingsmethoden zijn mogelijk en kunnen afzonderlijk worden aangeboden.

 • ls een SEPA-incasso wordt geweigerd, berekenen we het factuurbedrag plus een kostenvergoeding van € 15,00. Eventuele bankkosten worden eveneens doorberekend.

 • Is de klant in verzuim met zijn betalingen? Dan berekenen we een rente van 9% boven de basisrente en een vergoeding van € 40,00. We behouden ons het recht voor om een hogere schadevergoeding in rekening te brengen, mits deze hogere schade aantoonbaar is.

Overdracht van risico


 • Als de klant ons verzoekt de verzending via een door hem gewenste logistieke dienstverlener te laten lopen, gaat vanaf het moment van verzending naar de klant of vanaf het moment waarop de goederen ons magazijn verlaten het risico van beschadiging of verlies over op de klant. Dit geldt ongeacht wie de vrachtkosten draagt.

Return under goodwill


 • Het uit coulance verbreken van de overeenkomst en terugnemen van goederen vergen een afzonderlijke overeenkomst. Bij coulance-gevallen brengen we 15% van de nettowaarde van de goederen in rekening, met een minimumbedrag van € 10,00. Goederen die zonder voorafgaande toestemming worden teruggestuurd, worden afgewezen. De klant kan een coulanceverzoek telefonisch via nummer +49 3 350 67 34/35 melden. Het retourneren van goederen is alleen mogelijk als deze ongebruikt en onbeschadigd zijn.

Eigendomsvoorbehoud


 • Het eigendom van de goederen gaat pas over op de klant als alle kosten en vorderingen voortvloeiend uit de zakelijke relatie zijn voldaan (eigendomsvoorbehoud). Als meerdere vorderingen of rekeningen bestaan, zal het eigendomsvoorbehoud dienen als zekerheid voor het openstaande saldo, ook als individuele goederenleveringen al zijn betaald.

 • In geval van schending van de overeenkomst door de klant, bijvoorbeeld met een betalingsachterstand, behouden we ons het recht voor, na het verstrijken van een redelijke termijn, om de goederen terug te nemen. De overeenkomst eindigt als de voorbehouden goederen zijn teruggenomen. We behouden ons het recht voor om teruggenomen goederen door te verkopen. Na aftrek van een redelijke kostenvergoeding verrekenen we het verkoopbedrag met de openstaande vorderingen.

 • Als een derde partij beslag legt op de gereserveerde goederen, wijst de klant hem op ons eigendom en stelt ons onmiddellijk op de hoogte, zodat we ons eigendomsrecht kunnen uitoefenen.

 • De klant mag gereserveerde goederen in gebruik nemen of verkopen, zolang hij niet in gebreke is. Het is niet toegestaan de goederen in onderpand te geven. Opbrengsten uit verkoop of andere wettelijke gronden (verzekering, onrechtmatige daad) als gevolg van vorderingen die uit de gereserveerde goederen voortvloeien, draagt de klant bij voorbaat aan ons over. De klant is gemachtigd de aan ons overgedragen vorderingen uit eigen naam en voor eigen rekening op te eisen. Deze machtiging vervalt zodra de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in betalingsproblemen is, als sprake is van beslaglegging bij de klant of als een insolventieprocedure bij de klant wordt gestart.

 • Als de realiseerbare waarde van onze zekerheden meer dan 10% groter is dan de vorderingen die aan de beslaglegging ten grondslag liggen, zijn wij verplicht deze zekerheden vrij te geven. We hebben de vrijheid te bepalen welke goederen in dat geval worden vrijgegeven.

Garantie


 • Bij schending van de overeenkomst heeft de klant, in aanvulling op zijn wettelijke rechten, de hierna genoemde rechten op garantie. De klant kan een garantieclaim alleen geldend maken als hij heeft voldaan aan de onderzoeks- en klachtenplicht als genoemd in § 377 HGB.

 • De garantie vervalt als de klant het product wijzigt of door derden laat wijzigen en de reparatie van het gebrek hierdoor onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt wordt. Meerkosten van het herstel als gevolg van de veranderingen komen voor rekening van de klant.

 • In geval van een gerechtvaardigde en tijdige kennisgeving van de gebreken kan de klant tijdens de garantieperiode nakoming eisen. Wij mogen kiezen voor reparatie van het gebrek of levering van een vervangend product. Is nakoming niet mogelijk of zijn verdere pogingen onredelijk voor de klant, dan heeft hij het recht de betaling te verminderen of de overeenkomst geheel te ontbinden.

 • De klant kan een schadeclaim volgens de bepalingen onder punt 9 genoemd pas geldend maken als nakoming niet mogelijk is of als wij nakoming weigeren. Het recht van de klant om aanvullende schadevergoeding te eisen zoals genoemd onder punt 9 blijft onaangetast.

 • Claims van de klant tegen ons als gevolg van gebreken zijn niet overdraagbaar.
  De garantieperiode is één jaar vanaf levering.

Aansprakelijkheid


 • Wij zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van een schending van een wezenlijke contractuele verplichting of een opzettelijke of grove nalatigheid door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten. Als we een essentiële contractuele verplichting als gevolg van lichte nalatigheid schenden, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare contractuele schade. Van een essentiële contractuele verplichting is sprake als het gaat om een verplichting waarvan de correcte uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is of waarop de klant heeft vertrouwd en mocht vertrouwen.

 • Verdere aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten, behalve waar een wettelijke aansprakelijkheid bestaat.

Data protection


 • Persoonlijke gegevens van de klant worden verwerkt voor onze klantenservice en klantinformatie. De gegevens worden alleen verspreid binnen bedrijven van ons concern. Verstrekking aan derden vindt slechts plaats als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst, bijvoorbeeld voor verzending.

Prestaties / bevoegdheid / toepasselijk recht


 • Als plaats van levering geldt ons vestigingsadres.

 • Op deze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en de volledige juridische relatie tussen de klant en Rameder is Duits recht van toepassing, onder uitsluiting van alle verwijzingen naar andere jurisdicties en internationale verdragen. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 • Alle geschillen die voortvloeien uit deze contractuele relatie, zullen worden beslecht door de rechtbank die jurisdictie heeft in onze plaats van vestiging. We behouden ons het recht voor het geschil aanhangig te maken bij een rechtbank die jurisdictie heeft in de plaats van vestiging van de klant.